HTML5 Inline Editing

ID First Name Last Name Username
1 Shubham Kumar shubhammct
2 Shyam Srivastava srishyam
3 Ram Kinkar ramkin